درباره ی من


با عرض سلام و وقت بخیر
امیدوارم لحظات به خاطر ماندنی و شاد را در این وبلاگ سپری کرده باشید و امیدوارم که برای بازسازی بهتر این وبلاگ ایده های خلاقانه خود را از طریق نظرات بفرستید تا بتوانیم با هم این وبلاگ را گسترش دهیم و برای مشاهده بهتر این وبلاگ از مرورگر موزیلا فایر فاکس استفاده نمایید وشادی و سراسر تندرستی را برای مهمانان گرامی این وبلاگ آرزو دارم


تاریخ ادبیات سوم راهنمایی
  • دسته بندی: ادبیات
  • تاریخ:پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۲۳


 ردیف

شخـــــــــــــــص

قرن

آثار

توضيحات شخص

1

آرش

ـــ

ـــ

آرش ازپهلوانان تاريخ ايران كهن وازسپاه منوچهرپيشدادي بود.وي دركمان داري شهرت داشت.درآخردوره حكمراني منوچهرقراربرآن شدكه دلاوري ايرانيتيري رهاكندوهرجاكه تيرفرودآيد،مرزايران وتوران باشد.آرش پهلوان ايراني ازقله دماوندتيري پرتاب كردكه ازبامدادتانيمروزبرفت وبه كناررود جيهون فرودآمدوآنجامرزايران شناخته شد.آرش براي آن كه به عظمت ووسعت كشورخودبيفزايدباتمام نيرو،كمان راكشيدوجان خويش رادرراه ميهن فداكرد.

2

آريوبرزن

ـــ

ـــ

يكي ازسرداران بزرگ ودليرايراندرزمان داريوش سوم هخامنشي كه درحمله اسكندربه ايران باشجاعت درمقابل سپاه مقدونيان،ايستادگي نمود.

3

سيدمرتضي آويني

14

خان گزيده ها-

حقيقت-روايت فتح-سراب

شهيدسيدمرتضي آويني درسال 1326متولدشد اونويسنده، فيلم سازوسردبيرمجله «سوره»بود.وي درسال1372درمنطق فكه به شهادت رسيد.

4

ابليس

ـــ

 ـــ

شيطان،موجودي كه موجب گمراهي،شرك،غرور،ظلمونگون بختي افراد بشرمي گردد.درقرآن وروايات اسلامي آمده است كه وي چونبرآدم(ع)سجده نكردوازفرمان الهي سرپيچيد، از درگاهاحديُت رانده شدوبه گمراه كردن خلق پرداخت.

5

ابوذرغفاري

4

ـــ

منصوب به قبيله ي غِفار،ازبزرگان صحابه ي پيامبر(ص)واز مؤمنان صدراسلام است.گويندوي پنجمين نفري است كه اسلام آورده است.

6

ابوعلي سينا

4-5

كتاب شفا-كتاب قانون-دانش نامه علائي

دربخاراكسب علم كرده ودرده سالگي قرآن راازحفظ داشت.

درجواني پادشاه ساماني، نوح بن منصور،رامعالجه كردوازكتاب خانه ي گران بهاي اوبهره ها برد.درسفري به همدان درراه بيمارشدودرآن شهردرگذشت.

7

مهدي اخوان ثالث

14

ارغنون

ازشاعران بزرگ ادبيات معاصركه دراسفندماه 1307 در شهر مشهدمتولدشد.وي هم هم به شيوه ي كهن وهم به شيوه ي نونيمايي شعرمي سرود.وفات وي درچهارم شهريورماه 1369اتفاق افتاد. اخوان ثالثدرجوارآرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي درباغ شهرتوس به خاك سپرده شد.

8

محمدعلي اسلامي ندوشن

14

روزها

وي درندوشن يزدديده به جهان گشود.اسلامي ازنوويسندگان خوش قلم معاصراست كه نثري شيرين ودلنشين دارد.كتاب وي يكي ازنمونه هاي برجسته زندگي نامه نويسي درزبان فارسي امروزاست.

9

اصحاب كهف

(ياران غار)

ـــ

ـــ

چندتن ازاهالي يونان بودند كه درزمان دقيانوس بت پرست به خداپرستي گراييدندوازبيم دقيانوس به غاري داخل شدندوخفتند خواب ايشان 309سال طول كشيدوچون

. ازخواب برخواستند يكي ازايشان درغذابه شهررفت وچون سكه ي او مطعلق به عهددقيانوس بوداوراپيش حاكم شهر بردند. دانشمنديدرمجلس حاكم واقعه رادريافت.مردم خواستند ايشان رابه شهر آورند. اصحاب كهف راضي نشد ندودعاكردندخداوند ايشان رابميراند.

10

پروين اعتصامي

14

ـــ

شاعرپرآوازه ي زبان فارسي است.سروده هاي اودرزمينه موضوع هاي اجتمايي،اخلاقي وانتقادي استوحالتي اندرز گونه دارد.پروين درسال 1320درگذشت؛آرامگاه وي درشهر قم، كنار صحن حضرت معصومه(س)قرارگرفته است.

11

قيصرامين پور

14

به قول پرستو-دركوچه آفتاب-تنفس صبح-آينه هاي ناگهان

ازشاعران برجسته انقلاب اسلامي است.قيصرامين پوردرسال 1386درگذشت.

12

اوحدي مراغه اي

8

جام جم

به سبب ولادت درمراغه،به مراغه ايوبه سبب سكونت در اصفهان به اصفهاني مشهوراست.اوحدي قسمت اخيرعمر خودرادرآذربايجان به سربرده و وي ديواني شامل قصايد دارد، غزليات ورباعيات دارد.

13

علي باباجان

14

نمك زندگي

ازشاعران فارسي كشورتاجيكستان است.سال هاي زندگي خودرابه روزنامه نگاري وسرودن اشعار براي كودكان و نوجوانان وبزرگ سالان سپري كرد.كتاب وي بيانگرعشق ودلبستگي شاعربه فرهنگ وادب ايران است.

14

بوشكوربلخي

4

ـــ

ازاشعاراوابيات پراكنده اي دردست است.

15

محمدتقي بهار

13

سبك شناسي-تاريخ احزاب سياسي-ديوان اشعارو...

اوتحصيلات مقدماتي رانزدپدرفراگرفت وازمكتب اديب نيشابوري نيزبهره مندشد.بهارازكودكي شعرمي سرود. نخستين اشعارسياسي واجتمايي خودرادرروزنامه خراسان به چاپ رسانيد.اودوران زندگي خودرا به مطالعه،تدريس، پژوهش و مبارزه باحكومت ظالم خودگذراندودرسال 1330(هـ.ش) ازدنيا رفت.

16

ميرزاعبدالقادربيدل دهلوي

12

ـــ

وي درعظيم آبادهندوستان متولدشدوازشاعران بزرگ فارسي زان به شما رمي آيد.اودرآثارخويش انديشه هاي لطيف عرفاني رابامضامين پيچيده درآميختوشيوه ي بيان وسبك ويژه اي رابكاربست.

17

ابوريحان بيروني

5

التفهيم

ابوريحان محمُدبن احمد،رياضي دان وفيلسوف ايراني اوايل عمرخودرادردربارخوارزمشاهيان گذرانيد.سپس چندسال در گرگان،دردربارقابوس بن وشمگيربه سربرد.پس ازآن محمود غزنوي اوراباخودهمراه ساخت دراكثرجنگ هاي محموددرهندوستانهمراه اوبود.بادانشمندان هندمصاحبت داشت وموادلازم رابراي تأليف كتاب «تحقيق ماللهند» فراهم آورد.

18

ابوالفضل بيهقي

5

تاريخ بيهقي

دبيردانشمنددربارسلطان محمودومسعودغزنوي است.وي پس ازكسب معلومات درنيشابوربه ديوان رسايل محمودغزنوي راه يافت ودرخدمت ابونصرمُشكان به كار پرداخت.و

19

محمدجهان آرا

14

ـــ

يكي ازفرماندهان شجاع دلاورسپاه ايران دراوايل انقلاب و دوران جنگ تحميلي كه درمقاومت وحفظ وحراست ازخرمشهرنقش بسزايي داشت.اودرحادثه انفجاربمب در هواپيما به شهادت رسيد.

20

حاسب(استاد)

ـــ

ـــ

احمدبن عبدالله مروي ازمنجُمان ورياضي دانان بود.وي به علت مهارت درمحاسبات به «حاسب»(حسابگر)معروف گرديد.

21

حافظ

8

ـــ

خواجه شمس الدُين محمُد،حافظ شيرازي معروف به لسان الغيب ،ازبزرگ ترين شاعران غزل سراي ايران وجهان است. گفته اندچون قرآن راازبرداشت،«حافظ»تخلص گرفت. آن چه ازمحتواي شعرحافظ به دست مي آيد،تسلُط وي به زبان عربي وتبحُراودرعلوم مختلف است.ديوان اوسرشارازازآموزه- هاي عرفاني وحكمت الهي است.آرامگاه اودرباغ زيبايي در شمال شهرشيراز واقع شده كه به«حافظيه»معروف است.

22

حسنك(وزير)

ـــ

ـــ

ابوعلي حسن بن محمُدميكال مشهوربه حسنك،وزيرسلطان محمودغزنوي بود.وقتي كه سلطان مسعودبرجاي پدرش نشست،بدخواهان حسنك،سلطان مسعودراعليه وي تحريك كردند.سپس به دستورسلطان مسعودبه دليل بدبيني وحسادت ديگران،اموالش مصادره گرديدوبه دارآويخته شد. بيهقي ماجراي بردارشدن حسنك رابه نثري دلنشين وزيبا در كتاب تاريخ خودآورده است.

23

حنظله بادغيسي

3

ـــ

وي ازقديمي ترين شاعران فارسي گوي پس ازاسلام ومعاصر سلسله ي طاهريان بوده است.

24

خواجه عبدالله انصاري

5

مناجات نامه-الهي نامه

شيخ الاسلام ابواسماييل بن محمد انصاري هروي معروف به پيرانصاروپيرهرات درهرات به دنيا آمد.وي زباني گوياوطبعي تواناداشت.شعرپارسي وعربي رانيكومي سرود.خواجه عبدالله ازپيشگامان نثرمسجع به شمارمي آيد.

25

خواجه نصيرالدين توسي

7

اخلاق ناصري

ابوجعفرنصيرالدين محمدبن حسن توسي ازعلماي بزرگ رياضي،نجوم وكشتازوازوزيران بزرگ آن دوره است كه با تدابيرخاصي ازخرابي شهرهاوكشتاردسته جمعي مردم به دست هلاكوجلوگيري كرد.اين دانشمندباتدبيريكي ازفقهاي مذهب تشيُع است كه هلاكورابه ايجادرصدخانه ي مراغه تشويق كرد.

26

خواجه نظام الملك

5

سياست نامه

نظام الملك ازوزيران ودانشمندان مشهوراست كه درتوس متولدشد.مدت وزارت نظام الملك 30سال بودكه بسياري از پيشرفت سلجوقيان  درامورداخلي كشور،مديون كارداني و لياقت وي بود.مدارس بسياري نهادكه پس ازوي به مدارس نظاميه شهرت يافت.

27

خوارزمي

4

ـــ

ابوبكرمحمدبن عباس ازدانشمندان معروف است.اصل وي از خوارزم .مادرش اهل طبرستان وخواهرمحمدبن جريرطبري بود.وي درحفظ اشعار،علم لغت،نحو وشعر ادب زبان،كم نظيربود.

28

خيُام

6

ـــ

حكيم ابوالفتح عمربن ابراهيم معروف به خيام نيشابوري شاعر،فيلسوف،رياضي دان،منجُم ايراني است.

29

دستان

ـــ

ـــ

لقب زال،پدرجهان پهلوان ايراني ،رستم،است.زال پس ازتولد به دليل سفيدي مو ازسوي پدر(سام)رانده شدوبه كوه البرز برده شد.درآنجاسيمرغ اوراپرورش داد،چون جواني برومند شد با«رودابه»دخترشاه كابلستان ازدواج كر،رستم حاصل اين ازدواج بود.

30

رابعه عَدَويه

2

ـــ

ازنان پارساوپرهيزكاراست كه درعبادت ونيكوكاري مشهور است.وي دربصره متولدشدودرسال 135ق دربيت المقدس درگذشت.ازاوسخنان شيرين وآموزنده اي به جاي مانده است.

31

زكريا رازي

4

ـــ

ابوبكرمحمدبن زكرياي رازي درري به تحصيل فلسفه،رياضيات نجوم وادبيات پرداخت ودربزرگ سالي به تعليم طب مشغول شدوپس ازشهرت دراين علم به خدمت ابوصالح منصور ساماني حاك ري درآمدوبه زودي رياست بيمارستاني راكه در آن شهر تأسيس شده بود،برعهده گرفت.ازاين حكيم وعالم بزرگ آثاري نيزبرجاي مانده است.

32

ريحانه

5

ـــ

ريحانه دخترحسين خوارزمي يكي ازچهره هاي دانش دوست وشاگردابوريحان بيروني است.

33

سهراب سپهري

14

مرگ رنگ-ماهيچ مانگاه-هشت كتاب

سهراب سپهري شاعرونقاش مشهورمعاصردركاشان ولادت يافت.اورامي توان ازنخستين كساني كه راه نيمارا شناخت وبه پيروي ازآن پرداخت.

34

سعدي

7

بوستان-گلستان

كليات

مشرف الدين مصلح بن عبدالله شيرازي درشيرازبه كسب علم پرداخت وسپس به بغدادرفت ودرمدرسه ي  نظاميه به تحصيل پرداخت.

35

سلمان فارسي

4

ـــ

يكي ازبزرگان صحابه ي پيامبر(ص)وازچهره هاي برجسته تاريخ اسلام است.نام اصلي اوروزبه وازناحيه ي اصفهان بود. چون ازبزرگان مذهبي آن زمان شنيده بودكه ظهورپيمغمبر (ص)آگاه شدواسلامآورد.خانه پدرراترك گفت ودرپي يافتن آن حضرت به سفرپرداخت .دريثرب ازظهورپيغمبر(ص)آگاه شدواسلام آورد.سلمان پيوسته ملازم وهمراه پيامبربودو نزد ايشان مزلتي خاص داشت؛طبق روايتي مشهور،رسول اكرم(ص)سلمان راازاهل بيت شمرده ان.پس ازرحلت پيامبر(ص)سلمان درشمارياران علي(ع)درآمد.سلمان پس ازعمري طولاني درگذشت.قبرسلمان درمدائن نزديك بغداد است.

36

سنايي غزنوي

6

حديقه الحديقه

ابوالمجدمجدودبن آدم شاعروعارف معروف ايراني است.در آغازشاعري مدُاح بودولي تغييرحال داد.وي دوست دارآل علي (ع)بود.

37

سنت اگزوپري

14

شازده كوچولو

آنتوان دوسَنت اگزوپري،نويسنده ي معروف فرانسوي است . وي درجواني به هوانوردي پرداخت .درجنگ جهاني دوم به خدمت ارتش درآمدودرجنگ مفقودالاثرشد.

38

سياوش

ـــ

ـــ

سياوش(داراي اسب سياه)پسركيكاووس پادشاه كياني است.سودابه،زن كيكاووس،عاشق سياوش شووسياوش از اودوري كرد.كيكاووس براي آزمايش سياوش فرمان دادتا او ازميان آتش بگذردواوسربلندازآزمايش بيرون آمد.سپس به توران زمين رفت وبادخترافراسياب،فرنگيس،ازدواج كرد ولي به تحريك برادرافراسياب كشته شدوكيخسروپسرسياوش وفرنگيس است.

39

سيف فرغاني

8

ـــ

سيف الدين ابوالحامدفرغاني ازشاعران استكه درشهر «آقسراي»(شهري درتركيه امروزي)متولدشد. تنها اثر بازمانده ازسيف،ديوان اوست كه شامل قصايد،غزليات ورباعيات است.اشعاراوازجمله آثارخوب فارسي است.

40

صفاريان

3

ـــ

موسس اين سلسله يعقوب بن ليث است.چون يعقوب با برادرش (عمر،علي وطاهر)درسيستان مدتي به رويگري اشتغال داشت،سلسله ي وي به صفاريان مشهورگرديده است.

41

عطارنيشابوري

7

تذكره الاوليا-منطق الطير

شاعروعارف بزرگ ايراني است.

42

عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر

5

قابوس نامه

وي ازامراي دانشمندآل زياراست.فرمانروايي وي منحصربه قسمت محدودي ازگرگان وطبرستان بود.عنصرالمعالي مردي آگاه ودانشمندبودوبه فارسي وطبري شعرمي سرود.كتاب وي كه درحقيقت نصايح واندرزهاي زندگي سازاوخطاب به فرزندش است.ازآثارمعروف نثرساده وروان فارسيبه شمارمي آيد.

43

احمدغزُالي

5

سوانح العشاق

احم بن محمدبن محمدفقيه وعارف ايراني برادركوچكتر ابوحامدمحمدغزُالي است.وي مدتي به جاي برادرش درنظاميه بغداد تدريس كرد.

44

محمُدغزُُالي

5

كيمياي سعادت-نصيحه الملوك-احياء علوم الدُين

ابوحامدامام محمدبنمحمدغزُالي ازدانشمندان معروف دوره سلجوقي بود.وي درفقه وحكمت وكلام سرآمدروزگارخويش بود.پدرش مردي بافنده بودوبرخي لقب غزُالي رابه مناسبت پيشه ي اومي دانند.وي به مدت پنج سال درمدرسه ي نظاميه تدريس كردودرطبران توس درگذشت وهمان جامدفون شد.

45

فارابي

4

احصاء العلوم

ابومنصورمحمدبن محمدازفيلسوفان بزرگ اسلام است. فارابي همه ي كتاب هاي ارسطو رابه دقت موردمطالعه قرار دادوكاملاًبرمعاني آنها آگاهييافت ودرشرح وتفسير آثار ارسطومهارتي خاص پيدا كردوبدين جهت اورامعلُم ثاني ناميدند.فارابي مانندهمه ي دانشمنداني كه درتمدن اسلامي عنوان فيلسوف داشته اند ازهمه ي علوم زمان خودآگاه بود. فارابي درحدودصد تأليف دارد.

46

محمُدحسين فهميده

14

ـــ

نوجوان رشيدي كه دردوران دفاع مقدس باايستادگي و فداكاري خويش،حماسه آفريد.محمدحسين فهميده درسال 1359هـ .ش درخانواده اي مذهبي درمحله پامنارقم ديده به جهان گشود ودوران كودكي خودرادر اين شهرگذرانيد.وي درسال 1352به مدرسه رفت.سال پنجم ابتدايي به دليلانتقال خانواده اش به كرج،به اين شهرآمد.دربحبوحه ي جنگ تحميلي روح اونيز همچون صدها جوان ونوجوان عاشق اين كشوربه تلا طم درآمد ودرنخستين روزهاي جنگ تحميلي تصميم گرفت كه به جبهه برود.وي باوجودمشكلات فراوان وسن كم،خودرابه جبهه هاي نبرد حق عليه باطل رسانيد. دراين زمان بود كه رشادت هاي بسياري ازخودنشان داد وبه شهادت رسيد.وي درسال 1359هـ.ش .هنگامي كه خبرشهادت دليرانه ي آن نوجوان دوازده ساله پخش شد،حضرت امام خميني (ره)در پيا مي فرمودند:«رهبرما آن طفل دوازده ساله اي است كه با نارنجك،خودرازيرتانك دشمن انداخت و آن رامنهدم كردوخودنيزشربت شهادت نوشيد.»

47

كاويان

ـــ

ـــ

سلسله وتبارمعروف پهلواني درايران باستانكه ازخاندان و نسل كاوه ي آهنگرپديدآمدند.داستان كاوه ي آهنگر وستم ستيزي وقيام اوعليه بيدادگري ضحُاك درشاهنامه فردوسي آمده است.

48

كمال خجندي

8

ـــ

كمال الدين مسعود عارف وشاعراست كه ازشهرخجند در تاجيكستان امروزي مهاجرت كرد ودرتبريز اقامت نمودو به زهد وپارسايي روآورد وسرانجام دراين شهردرگذشت.

49

محمودغزنوي

5

ـــ

سلطان محمودغزنوي ملقُب به يمين الدوله فرزندارشد سبكتكين، سومين ومقتدرترين شاه غزنوي است.درسال 389هـ..ق پس ازشكست دادن عبدالملك بن نوح ساماني ، بر خراسان چيره شد.دوازده باربه هندوستان لشكركشيد.به علت كارومسافرت ولشكركشي فراوان بسيارضعيف ودچاربيماري سل شد تا اين كه قوايش رابه كلي ازبين برد ودرسال 421هـ..ق ازدنيا رفت.

50

مسعودغزنوي

ـــ

ـــ

مسعودغزنوي فرزند سلطان محمود غزنوي پس ازمرگ پدرو جلوس برادر،به ادعُاي سلطنت برخواست وبرادر را زنداني كرد وخود به تخت نشست.در جنگي كه باطغرل سلجوقي داشت، شكست خورد و به طرفهندوستان رفت .دربين راهجمعي ازغلامان شورش كردندومسعودرابه زندان انداختند وسپس اوراكشتند.

51

مرتضي مطهري

14

خدمات متقابل اسلام وايران-داستان راستان-تماشاگه راز

استادشهيدآيت الله مطهري ،دربهمن ماه 1298شمسي در فريمان خراسان به دنيا آمد.وي يكي ازشاگردان امام خميني (ره)بودبه مرتب عالي علمي رسيد.آثار زمينه سازبسياري از مباني فرهنگي وديني انقلاب اسلامي است.اين روحاني فرزانه درسال1358شمسي به شهادت رسيد.

52

مولوي

7

مثنوي مولوي

مولاناجلال الدين محمدبلخي ازشاعران وعارفان بزرگ ايران درقرن هفتم است.كتاب وي 26000بيت كه گنجينه اي از معارف اسلام است،معروف ترين اثراوست.آرامگاه اودر «قونُيه»ي تركيه واقع است.

53

مبيدي

6

ـــ

ابوالفضل رشيد الدين مبيدي ازنويسندگان است. اثر مشهور اوكه ازجمله مشهورترين تفسيرهاي فارسي است،درحقيقت شرح كتاب وسخنان خواجه عبدالله انصاري درتفسيرقرآن كريم است.

54

ناصرخسرو

5

ديوان اشعار-سفرنامه

حكيم ابو معين ناصربن حارث قبادياني ازشاعران ونويسندگان است.وي درسال 394درقباديان بلخ به دنيا آمد.ناصرخسرو در علوم وفنون متداول زمان خوداستادبود،قرآن راازحفظ داشت وردعلم كلام ،حكمت واديان مطالعات عميقي داشت كه آثارآن دراشعارش نمايان است.

55

اميرنصرساماني

4

ـــ

نصربن احمدپس ازاحمدساماني به سال 301هجري به سلطنت رسيد.وي درحود سي ويك سال حكومت كرد.درزمان او سركشي هاي حاكمان سرزمين هاي اطراف شروع شده بودونصربه كمك وزيرا ن دانشمندخودهمه ي اين فتنه هارا فرونشاند.

56

نظامي عروضي

6

چهارمقاله

دراواخرقرن پنجم درولادت يافت.آثاراودرباره ي دبيري،شاعري نجوم وطبابت نوشته شده است.

57

نوح

ـــ

ـــ

يكي ازپيامبران اوالعزم كه سال ها قوم خود را به راه راست دعوت كرد،اما آنان همچنان بر كج رفتاري اصرار ورزيدند.آن –گاه خداوند نوح راازطوفاني عظيم باخبرساخت ونوح باساختن كشتي ،پيروان وخاندان خودرا وانبوهي از جانداران را از هلاكتنجات بخشيد.

58

سعدالدين وراويني

6

مرزبان نامه

يكي ازدانشمندان اهل وراوين درنزديكي اهر مي زيست و كتاب وي اثري ازاثرمرزبان بن رستم شَروين پَرم راكه به زبان طبري (مازندراني كهن)بود،به فارسي برگرداند.

59

سلمان هراتي

14

ازاين ستاره تاآن ستاره-ازآسمان سبز-دري به خانه خورشيد

سلمان قنبرهراتي(آذرآباد)درسال 1338هـ..ش ،در روستاي «مرزدشت»تنكابن،درخانواده اي مذهبي پابه عرصه وجود نهاد.دوران ابتدايي رادر روستا گذراندوازهمان ابتداي جواني ،بدليل فقر مادي،به شاگردي مي پرداخت ويا باچوپانان محلي (گالش ها)به چوپاني مي رفت وازهمين رهگذرباترانه هاي محلي آشنا پيدا كرد.درسال 1352 به نوشتن روي آوردو سرون شعر راآغازكرد.فوق ديلمش را درسال 1362 دررشته هنر گرفت .سپس به كار تدريس هنردريكي ازروستا هاي تكابن مشغول شد.سلمان باشعرارزشي انقلاب ،پيوندي ناگسستني داشت؛صميميت،سادگي و بي پيرايگي در اشعارش موج مي زند.سلمان درششم آبان ماه 1365هـ..ش در راه رفتن به مدرسه ي محل كارخودبراثرتصادف،جان باخت. آرامگاه وي در حوالي شهرتكابن واقع شده .

60

ويكتورهوگو

13

بينويان

ازبزرگ ترين نويسندگانوادباي اجتمايي جهان است.وي مردي آزادمنش و آزادي خواه وطرفدارجدي اصلاحات اجتمايي به نفع طبقات محروم وزحمت كش بود.

61

يوسف(ع)

ـــ

ـــ

حضرت يوسف فرزنديعقوب (ع)است.درخردسالي چون پدرش به اوسخت محبت داشت،ديگربرادران به او حسد بردندواورا باخودبه صحرا بردندوبه چاهي افكندند.گروهي ازكاروانيان اورا ازچاه درآورده ،درمصرفروختند.يوسف پس ازمدتي كه دچارسختي هاي فراوان گرديدوبه زندان افتاد،به مقام فرمان روايي (عزيزي)كشور مصرنايل آمد.يعقوب،به سبب دلبستگي به يوسف ازشدت گريه وزاري درفراق وي بينايي خويش را ازكف داده بود.

 


جستجو
جدیدترین مطالب